تیم ما

اعضا تیم سایت حامی جوانان ایران زمین

ما افتخار داریم در کنار جوانان ایران زمین مشغول به خدمت به سرزمینان باشیم

یوسف آقازاده
برنامه نویس

مرضیه تاتار
کارشناس گرافیک

مهندس علی ابراهیمی
مدیر طرح

دکتر اقبال جباری
مدیر فنی

تماس با اعضا تیم ما