تیم ما

اعضا تیم سایت حامی جوانان ایران زمین

ما افتخار داریم در کنار جوانان ایران زمین مشغول به خدمت به سرزمینان باشیم

یوسف آقازاده
برنامه نویس

مهندس علی ابراهیمی
مدیر طرح

دکتر اقبال جباری
مدیر فنی

مرضیه تاتار
کارشناس گرافیک

تماس با اعضا تیم ما