تیم ما

اعضا تیم سایت حامی جوانان ایران زمین

ما افتخار داریم در کنار جوانان ایران زمین مشغول به خدمت به سرزمینان باشیم

مهندس علی ابراهیمی
مدیر طرح

یوسف آقازاده
برنامه نویس

دکتر اقبال جباری
مدیر فنی

مرضیه تاتار
کارشناس گرافیک

تماس با اعضا تیم ما